Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Dari - دوست های مکاتبه ای محبس

به يک زندانی نامه بنويسيد.کام يک سايتی است که به  زندانی های واقعی کمک می کند که دوستان مکاتبه ای پيدا بکنند. مردها و زنان زندانی تنها به تعداد بی شماری به ما مراجعه می کنند تا برای ايشان در خارج از ديوارهای محبس دوست پيدا کنيم. افرادی که می خواهند در اين سايت با هم ملاقات نمايند از نظر سن و نسبت به محلی که با هم زندگی می کنند و مهمتر اينکه چرا در محبس هستند با هم بطورگسترده ای متفاوت هستنند. يک چيز که برای همه آنها مشترک است تنهايی غير قابل تحمل و تمايل زياد به دوستی است. هزاران دوست مکاتبه ای در بين زنان و مردان فراموش شده زندانی در مراکز محبس ايالتی و فدرالی، محبس های استانی، مراکز اصلاحی و محبس های خارجی به اميد مکاتبه هستند که شايد منجر به دوستی و عشق يا کمک قانونی بشود. آگهی های زندانی ها، آگهی های شخصی هستند که شامل عکس آنها می باشد. بخاطر داشته باشيد که در اين دنيای مجازی، زندانی ها به چت های آن لاين و ای ميل ها دسترسی ندارند چون آنها کمپيوتر ندارند. نامه های شما خاطرات محبوبی هستند که حقوق بشر و توانبخشی را در موقعی که شما به دوست های مکاتبه ای زندانی می نويسيد، ترغيب می کنند. همچنين اين سايت به شما اجازه می دهد که اولين پيغامتان را همراه با يک آدرس برگشت ای ميل بکنيد. ما آنها را چاپ می کنيم و بطور مستقيم به زندانی ها می فرستيم که در هزينه پستی شما صرفه جويی شود.
مردان وزنان زندانی در پشت ميله ها بندرت نامه دريافت می کنند . بيش از ۲٣ ساعت در روز را در داخل سلول های خودشان سپری می کنند و بعضی ازآنها در صف مرگ منتظر اعدام هستند. بعضی ديگر در سلول انفرادی زندگی می کنند. شما همچنين زندانی های سياسی و اسيران جنگی را در اين سايت پيدا می کنيد. يک دوست مکاتبه ای ممکن است تنها رابطه ای باشد که آنها دارند.
داشتن همراه و مونس برای اين افراد جدا شده از اجتماع تقريبا غير ممکن است مخصوصا برای زندانی های منتظر اعدام که حتی از ديگر زندانی ها هم جدا هستند. ارتباط با دوستان مکاتبه ای محبس می تواند بالاترين عمل غير خودخواهانه باشد که شما در طول زندگی تان انجام داده می توانيد. لطفا قلم و کاغذ برداريد و امروز به يک زندانی نامه بنويسيد.

ﺪﻴﺴﻳﻮﻨﺑ ﻪﻣﺎﻧ ﯽﻧﺍﺪﻧﺯ ﮏﻳ ﻪﺑ ﺩﻭﺭﻭ . ﻡﺎﮐ​