Skip to main content

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Must read Terms of Service & Privacy Policy and be at least 18

Farsi - دوستان مكاتبه ای زندانی

دوست مکاتبه ای زندانWriteAPrisoner.com ?
 سایتی است که به زندانیان واقعی کمک می کند تا دوستان مکاتبه ای واقعی را پیدا WriteAPrisoner.com?
کنند.زنها و مردان تنها به ما به صورت اعضای آمارگیری شده  مراجعه می کنند تا بتوانند دوستانی را خارج از دیوارهای زندان پیدا کنند. افرادی که قرار است در این سایت مشاهده کنید به طور گسترده ای در سن، این که در کجا زندگی می کنند، و مهمتر از همه این که چرا در زندان هستند متفاوت هستند. چیزی که همه آنها به طور مشترک دارند تنهایی غیر قابل تحمل و اشتیاق زیاد برای پیدا کردن دوست می باشد.
دوست مکاتبه ای زندانWriteAPrisoner.com ?
 سایتی است که به زندانیان واقعی کمک می کند تا دوستان مکاتبه ای واقعی را پیدا WriteAPrisoner.com?
کنند.زنها و مردان تنها به ما به صورت اعضای آمارگیری شده  مراجعه می کنند تا بتوانند دوستانی را خارج از دیوارهای زندان پیدا کنند. افرادی که قرار است در این سایت مشاهده کنید به طور گسترده ای در سن، این که در کجا زندگی می کنند، و مهمتر از همه این که چرا در زندان هستند متفاوت هستند. چیزی که همه آنها به طور مشترک دارند تنهایی غیر قابل تحمل و اشتیاق زیاد برای پیدا کردن دوست می باشد.
هزاران زن و مرد زندانی فراموش شده در ندامتگاههای دولتی/فدرال، زندانهای محلی، امکانات اصلاحاتی و زندانهای خارجی با نا امیدی منتظر ارتباط جهت دوستی، عشق و یا کمک قانونی می باشند. آگهی های طبقه بندی شده هم سلولی ها، آگهی های شخصی هستند که دارای عکس می باشد. توجه داشته باشید که در این دنیای واقعی، گفتگوی آن لاین و ایمیل برای زندانیها غیر ممکن است زیرا آنها به کامپیوتر دسترسی ندارند. وقتی شما با دوست مکاتبه ای در زندان نامه می نویسید، نامه های شما به عنوان یادگاری های ارجمند که باعث ارتقاء حقوق بشر و اعاده حیثیت می شوند در نظر گرفته می شود. همچنین این سایت به شما امکان می دهد اولین پیام خود را همراه با آدرس برگشتی ایمیل کنید. ما آنها را پرینت گرفته و مستقیماً به زندانیها می فرستیم و از اینرو از هزیه پستی صرفه جویی می کنیم. 
مردها و زنهای زندانی در پشت میله ها به ندرت نامه دریافت می کنند و 23 ساعت در روز را در سلول خود می گذرانند. برخی از آنها در انتظار عفو از مرگ می باشند. برخی دیگر در حال تحلیل رفتن بخاطر محصور بودن و تنهایی می باشند. شما همچنین در این سایت با زندانیان سیاسی و زندانیان جنگی برخورد خواهید کرد. دوست مکاتبه ای تنها راه برقراری ارتباط است که آنها می توانند داشته باشند. همنشینی برای اشخاص محبوس تقریباً غیر ممکن است به خصوص برای افراد در صف مرگ که از دیگر هم سلولیهای خود نیز جدا شده اند. دسترسی به دوستان مکاتبه ای در زندان ممکن است بزرگترین کار خالی از تکبر باشد که شما می توانید در طول زندگیتان آن را انجام دهید. لطفاً میسه با دوستان مکاتبه ای در زندان تماس حاصل کرده و مکاتبه کنید؟
 دوستان مکاتبه ای در زندان منتظر برقراری دوستی می باشند. WriteAPrisoner.com ?
دوستان مکاتبه ای منتظر دوستی در خارج از دیوارهای زندان دارند . خیلی از آنها در صف مرگ می باشند که در حبس ابد بوده و منتظر کمکهای حقوقی می باشند. لطفاً با یک دوست بین المللی امروز مکاتیه کنید.
مردان و زنان زندانی در پشت میله ها به ندرت نامه ای دریافت می كنند و تا حدود 23 ساعت هر روز را در سلول خود می گذرانند. بعضی از آنها در انتظار اعدام هستند. برخی دیگر مجبور به تحمل زندان انفرادی می باشند. شما حتی در این سایت زندانیان سیاسی و زندانیان جنگی را نیز خواهید یافت. داشتن یك دوست مكاتبه ای می تواند تنها رابطه ای باشد كه اجازه برخورداری از آنرا دارند. داشتن یك همدم و مصاحب برای افراد حبس شده عملاً غیر ممكن است، بخصوص برای زندانیان منتظر اعدام كه حتی از مصاحبت با سایر زندانیان نیز بازداشته می شوند. برقراری ارتباط مكاتبه ای با زندانیان می تواند انسان دوستانه ترین كاری باشد كه در تمام عمر خود انجام می دهید. آیا امكان دارد این كار خیرخواهانه را انجام داده و امروز برای یك زندانی نامه ای بنویسید؟
دوست مکاتبه ای زندانWriteAPrisoner.com ?
 سایتی است که به زندانیان واقعی کمک می کند تا دوستان مکاتبه ای واقعی را پیدا WriteAPrisoner.com?
کنند.زنها و مردان تنها به ما به صورت اعضای آمارگیری شده  مراجعه می کنند تا بتوانند دوستانی را خارج از دیوارهای زندان پیدا کنند. افرادی که قرار است در این سایت مشاهده کنید به طور گسترده ای در سن، این که در کجا زندگی می کنند، و مهمتر از همه این که چرا در زندان هستند متفاوت هستند. چیزی که همه آنها به طور مشترک دارند تنهایی غیر قابل تحمل و اشتیاق زیاد برای پیدا کردن دوست می باشد.
هزاران زن و مرد زندانی فراموش شده در ندامتگاههای دولتی/فدرال، زندانهای محلی، امکانات اصلاحاتی و زندانهای خارجی با نا امیدی منتظر ارتباط جهت دوستی، عشق و یا کمک قانونی می باشند. آگهی های طبقه بندی شده هم سلولی ها، آگهی های شخصی هستند که دارای عکس می باشد. توجه داشته باشید که در این دنیای واقعی، گفتگوی آن لاین و ایمیل برای زندانیها غیر ممکن است زیرا آنها به کامپیوتر دسترسی ندارند. وقتی شما با دوست مکاتبه ای در زندان نامه می نویسید، نامه های شما به عنوان یادگاری های ارجمند که باعث ارتقاء حقوق بشر و اعاده حیثیت می شوند در نظر گرفته می شود. همچنین این سایت به شما امکان می دهد اولین پیام خود را همراه با آدرس برگشتی ایمیل کنید. ما آنها را پرینت گرفته و مستقیماً به زندانیها می فرستیم و از اینرو از هزیه پستی صرفه جویی می کنیم. 
مردها و زنهای زندانی در پشت میله ها به ندرت نامه دریافت می کنند و 23 ساعت در روز را در سلول خود می گذرانند. برخی از آنها در انتظار عفو از مرگ می باشند. برخی دیگر در حال تحلیل رفتن بخاطر محصور بودن و تنهایی می باشند. شما همچنین در این سایت با زندانیان سیاسی و زندانیان جنگی برخورد خواهید کرد. دوست مکاتبه ای تنها راه برقراری ارتباط است که آنها می توانند داشته باشند. همنشینی برای اشخاص محبوس تقریباً غیر ممکن است به خصوص برای افراد در صف مرگ که از دیگر هم سلولیهای خود نیز جدا شده اند. دسترسی به دوستان مکاتبه ای در زندان ممکن است بزرگترین کار خالی از تکبر باشد که شما می توانید در طول زندگیتان آن را انجام دهید. لطفاً میشه با دوستان مکاتبه ای در زندان تماس حاصل کرده و مکاتبه کنید؟
 دوستان مکاتبه ای در زندان منتظر برقراری دوستی می باشند. WriteAPrisoner.com ?

ورود به WriteAPrisoner.com​